SIA “Ķeguma Stars” veic daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Ķegumā un Rembatē

Ķegumā 14 dzīvojamās mājas un Rembatē 7 dzīvojamās mājas

Veicam mājokļu apsaimniekošanu ievērojot LR normatīvos aktus nodrošinot kvalitatīvu pieejamo komunālo paklpojumu klāstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Lai veidotu labāku sadarbību un uzlabotu apkārtējo vidi daudzdzīvokļu māju īpašnieki tiek aicināti izvirzīt savu mājas vecāko.

Normatīvie akti

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā tiek veikti aprēķini SIA Ķeguma Stars apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu mājās

SIA “Ķeguma Stars” aprēķinus veic pēc MK noteikumiem Nr.1013, sīkāk https://likumi.lv/doc.php?id=185342

Kā tiek noteikta apsaimniekošanas maksa

Sagatavojot apsaimniekošanas izmaksas nākamajam periodam, par pamatu tiek ņemta iepriekšējā gada faktiskās izmaksas, kurās ietilpst darbinieku algas, transporta izmaksas, kas saistīti ar mājā esošo sistēmu nodrošināšanu, un paredzamās izmaiņas turpmākajā periodā (minimālā darba alga, nodokļu izmaksas, elektrības tarifi).

Plānotās apsaimniekošanas izmaksu tāmes iedzīvotājiem tiek piedāvātas izvērtēšanai oktobra mēnesī.

Mēneša laikā iedzīvotāji organizē māju kopsapulces, kurās tiek izvērtētas apsaimniekotāja piedāvātās apsaimniekošanas izmaksas nākamajam gadam.

Dzīvokļu īpašnieki iesniedz apsaimniekotājam kopsapulces protokolu par pieņemtajiem lēmumiem un ierosinājumiem.

Apsaimniekotājs 10 dienu laikā sniedz atbildi par kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Ja dzīvokļu īpašnieki līdz decembrim neiesniedz kopsapulces protokolu, tad ar nākamā gada 1.janvāri stājas spēkā apsaimniekotāja piedāvātā apsaimniekošanas maksa.

Kas ir plānotais uzkrājums

Dzīvokļu īpašnieku kopīgs lēmums veikt papildus naudas līdzekļu iemaksas konkrētiem mājas uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem, kas apliekas ar PVN.

Kas ietilpst kopīpašumā

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 4.pantu “Kopīpašumā esošā daļa” dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis) ir kopīpašums.

Kā organizēt remontdarbus kopīpašumā

Lai organizētu remontdarbus, ir vajadzīga iedzīvotāju iniciatīva un nepieciešama dzīvokļu īpašnieku 50 + 1% piekrišana par remontdarbu veikšanu. Remontdarbu apmaksai var izmantot iepriekš uzkrātos līdzekļus no plānotā uzkrājuma vai arī vienoties ar apsaimniekotāju par citu apmaksas kārtību.

Atstājot dzīvokli uz ilgāku laiku

Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona, tad šim īpašumam tiek aprēķināta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu par vienu cilvēku un netiek veikti aprēķini pēc ūdens skaitītāja (ja Dzīvokļa īpašnieks par to iepriekš rakstiskā veidā informē Apsaimniekotāju). Šī iesnieguma derīguma termiņš ir 6 mēneši.

Atkritumu aprēķins

Kopējais atkritumu apsaimniekotāja iesniegtais rēķins par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek sadalīts starp daudzdzīvokļu mājām proporcionāli īpašumos deklarēto iedzīvotāju skaitam. Ja dzīvokļu īpašumā dzīvo cilvēku skaits, kas ir atšķirīgs no deklarēto cilvēku skaita (lielāks par 1), tad pēc atsevišķa dokumenta noformēšanas, aprēķini atkritumu apsaimniekošanas jomā tiek veikti pēc faktiski dzīvoklī dzīvojošo skaita.

Kas ir mājas vecākais

Mājas vecākais ir mājas īpašnieku izvirzīta persona, kas uztur kontaktu starp mājas īpašniekiem un apsaimniekotāju, apkopo iedzīvotāju vēlmes un risina sasāpējušos ikdienas jautājumus (apkures jautājumi, kopējais ūdens patēriņa apjoms, veicamo remontdarbu prioritāte, dzīvnieku turēšanas noteikumi u.c.)

Kā reģistrēties klientu elektroniskajā sistēmā - e.kegumastars.lv

Izmantojot šo sistēmu, mūsu klientiem ir nodrošināta iespēja apskatīties pēdējo izrakstīto rēķinu summas un veiktās samaksas, iepriekš ziņoto skaitītāju rādījumus un patēriņus, kā arī paziņot jaunos individuālo skaitītāju rādījumus.

Ja Jums vēl nav izveidots konts, Jums ir jāaizpilda reģistrēšanās forma. Pēc tam uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts, kurā būs reģistrācijas apstiprināšanas saite. Saņemto saiti Jums jāapstiprina savs konts uzspiežot uz tās.
Ja Jūs pēc reģistrēšanās neapstiprināsiet savu izveidoto kontu, Jūs nevarēsiet pieslēgties sistēmai.

Skaidrojums:
E – pasts:  Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt apstiprinājumu par reģistrāciju un pēc Jūsu izvēles varēsiet turpmāk saņemt rēķinus elektroniski
Parole:  Ievadiet paroli, kas sastāv no vismaz 3 simboliem. Burtu simboli jāievada bez garumzīmēm un mīkstinājumiem. (3-10 simboli)
Parole atkārtoti: Atkārtojiet iepriekš ievadīto paroli
Personas rēķina Nr.: Ievadiet personas rēķina numuru atrodamu uz Jums izrakstītā rēķina vai rēķina numuru
Rēķina summa “Kopā apmaksai”: Ievadiet viena no Jums izrakstītajiem pēdējiem 3 rēķiniem summu “Kopā apmaksai”

Klientu elektroniskā sistēma – e.kegumastars.lv ir izveidota sadarbībā ar WEBNAMS.

Kas ir personas rēķina numurs

Personas rēķina numurs ir katram klientam individuāli piešķirta ciparu kombinācija, kas veido rēķina numura pirmo daļu.
Piem. Uz rēķina ir norādīts – Rēķina Nr.: 1234-1701
Personas rēķina numurs ir – 1234

Skaitītāju nodošana