Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 02/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Projektēšana un būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” rezultātiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā., protokols Nr.6)   SIA „Siltumkomforts” reģ. nr. 40003797725,  par līguma summu EUR 174 949,80 (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un astoņdesmit centi) bez PVN, jo ir zemākā piedāvātā līgumcena no atlasītajiem kandidātiem.
Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Skaitītāju nodošana