Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 04/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās būvuzraudzība” rezultātiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projektaNr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2015 KF

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 3880,00 (bez PVN), jo ir zemākā piedāvātā līgumcena.
Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.