Jautājumi iepirkumu procedūrā | ID Nr. SIAĶS2018-1/KF:

SIA „Ķeguma Stars” informē, ka ir saņemti sekojoši jautājumi  iepirkuma procedūrā “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2018-1/KF:

1. Jautājums: Nolikuma p.4 norādīts, paredzētais vēlākais līguma gala izpildes termiņš ir 2020.gada 15.oktobris. Vai gads ir norādīts pareizi?

Atbilde: Kā norādīts Iepirkuma nolikuma 29.1.punktam, maksimālais iepirkuma līguma būvdarbu gala izpildes termiņš ir 9 mēneši no līguma noslēgšanas. Atbilstoši, iepirkuma nolikuma 4.punktā ir drukas kļūda norādītajā gadā. Norādītais gads ir 2019.

2. Jautājums: Tehniskās specifikācijas p.3.2. ir norādīts, ka kurināmo padod tieši uz ārdiem no hidrauliskā bīdītāja. Vai kurināmā padevei iespējams izmantot šneka bīdītāju?

Atbilde: Ja šķeldas padeves risinājumā no kurināmā operatīvās noliktavas līdz kurtuvei tiek izmantots priekšbunkurs (atbilstoši tehn.spec.), tad padeve no priekšbunkura līdz kurtuvei var būt izpildīta ar šneka bīdītāju.

3. Jautājums: Tehniskās specifikācijas p.3.5. ir norādīts, ka ūdenssildāmajam katlam jābūt projektētam, izgatavotam un apstiprinātam saskaņā ar PED 97/23/EC moduli G. Ņemot vērā pieprasītās iekārtas parametrus (6 bar/110 oC) vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka šādas jaudas katliekārtām nav nepieciešama PED sertifikācija (turklāt tehniskajā specifikācijā norādīts standarts, kurš uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi nav spēkā – šobrīd spēkā esoša direktīva PED 2014/68/EU). Protams, nepieciešamības gadījumā šādu sertifikāciju var veikt, taču tādejādi tiek nepamatoti paaugstinātas izmaksas. Lūdzam precizēt šādas sertifikācijas nepieciešamību.

Atbilde: Tehniskās specifikācijas atbilstošai prasībai pie modeļa tika norādīts- vai ekvivalents. Atbilstoši, sagatavojot piedāvājumu jāņem vērā uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi spēkā esošā direktīva un, atbilstoši, tajā noteiktās prasības (ja spēkā esošā direktīva PED sertifikāciju neparedz, tās iesniegšana nav obligāta).

4. Jautājums: Tehniskās specifikācijas p.B.2 – Kurināmā specifikācija ir noradīti kurināmā parametri un kā viens no kurināmajiem ir norādīta šķelda, izmēra amplitūda P45-P300. Šādas jaudas katliekārtām maksimāli pieļaujamais šķeldas izmērs ir P100, kas noteikts ņemot vērā kurtuves lielumu, tilpumu, padeves sistēmas izmērus, kas nepieļauj šāda izmēra šķeldas izmantošanu un kas arī nav racionāli.

Atbilde: Paskaidrojam, ka specifikācijā norādītā kurināmā parametrs P300 ir kā maksimālais iespējamais un ir paredzēts, ka šāda izmērā kurināmā šķelda kopumā nepārsniegs 5% no kopējā apjoma.

5. Jautājums: Lūdzam arī precizēt kurināmā minimālo enerģētisko vērtību. (Šādas jaudas katliem varam nodrošināt 8,3Mj/kg).

Atbilde: Kurināmā enerģētisko vērtību šajā iepirkumā nav paredzēts definēt, visi nepieciešamie kurināmā parametri ir norādīti Tehniskās specifikācijas B-2 pielikumā.

10.01.2019

Skaitītāju nodošana