Par SIA „Ķeguma Stars” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

 

Ķeguma novada pašvaldības SIA “Ķeguma Stars” pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas 25.01.2018. noslēgts starp Ķeguma novada domi un SIA “Ķeguma Stars”, pilda siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales funkciju Ķeguma novada, Birzgales pagasta, Birzgales ciemā. Saskaņā ar minēto līgumu SIA “Ķeguma Stars” no Birzgales katlumājas nodrošina siltumenerģijas piegādi Birzgales ciema iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un publiskajām personām.

SIA “Ķeguma Stars” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir uzsākusi realizēt jaunu projektu, kura mērķis ir uzlabot Birzgales katlumājas darbības efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.

Šobrīd Birzgales katlumājā siltumenerģija tiek saražota malkas katlos ar uzstādīto jaudu 2,55 MWth, kaut arī pieprasītā jauda vidēji sastāda ne vairāk kā 0,45 MWth. Šādas katlumājas darbības nodrošināšana izmaksu ziņā ir neefektīva.

Projekta ietvaros paredzēts Birzgales katlumājā uzstādīt ar šķeldu kurināmu ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu 0,5 MW, kā arī ar granulām kurināmu ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu 0,3 MW un kurināmā padeves sistēmu.

Projekta mērķa sasniegšana sniegs šādus ieguvumus (rezultātus):

– Tiks paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte Birzgales katlumājā;

– Tiks nodrošināta siltuma tarifa nepaaugstināšana;

– Samazināsies apkures katlu darbības pārtraukumi, novēršot apkures pakalpojuma pārtraukumus;

– Tiks optimizētas uzņēmuma izmaksas, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību;

– Samazināsies nepieciešamā kurināmā daudzums, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:

– līguma noslēgšana ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta īstenošanu;

– iepirkuma procedūras veikšana par plānoto būvdarbu veikšanu un uzraudzību;

– būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā;

– būvdarbi, iekārtu piegāde un montāža, nodošana ekspluatācijā;

– būvuzraudzības veikšana būvdarbu laikā;

– autoruzraudzības veikšana būvdarbu veikšanas laikā;

– publicitātes pasākumi atbilstoši publicitātes vadlīnijām 2014.-2020.gadam.

SIA “Ķeguma Stars” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra 10.08.2018. parakstīja Līgumu par projekta īstenošanu. Projektu paredzēts realizēt 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas jeb līdz 10.08.2020.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 484 000 EUR, tai skaitā kopējās attecināmās izmaksas 383 200 EUR, no kurām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 40% jeb 153 280 EUR.

Publicēts: 10.08.2018.

Skaitītāju nodošana