Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu | ID Nr. SIAĶS2019-2/KF

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png

Ar šo paziņojam, ka pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2019-2/KF), kura tika veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros,   nolikumu, SIA „ĶEGUMA STARS” iepirkuma komisija 2019.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepriekš minētajā iepirkuma procedūrā, atzīt SIA “SANART” (reģ. Nr. 44103043748)  ar cenu 489 500,00  EUR (bez PVN), kam piešķīrusi tiesības slēgt līgumu.

Publicēts: 18.06.2019