Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē | ID Nr. SIAĶS2018-1/KF

ID Nr. SIAĶS2018-1/KF “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2018-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana, būvdarbu  un servisa darbu veikšana objektā „Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://kegumastars.lv.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA “ĶEGUMA STARS” telpās Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 7.janvārim, plkst. 14:00, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 personīgi vai atsūtot pa pastu.

Būvatļauja: Buvatlauja

Katlu mājas plāns: Skaidrojosais apraksts , Plani Katli majas_titullapaPlani Katli majas_AR-3, Plani Katli majas_AR-2, Plani Katli majas_AR-1, GP 17.08.2018-Model

Nolikums: Nolikums_Birzgales katlumājai

Veidlapa: Veidlapas

3.12.2018